Zostałeś pokrzywdzony co dalej?

Barbara, po kolejnej awanturze w domu wylądowała na SOR-ze ze złamaną ręką, nie ma gdzie odejść od oprawcy. Beata, od roku nie dostaje alimentów, jej mąż zostawił ją z chorym dzieckiem, gdy była w drugiej ciąży. 80 – letnia Krystyna, oszukana metodą na wnuczka, straciła wszystkie oszczędności. Mateusz, potrącony przez samochód, walczy o miejsce na oddziale rehabilitacji neurologicznej, czas oczekiwania jest długi. Wszystkie te osoby łączy poczucie bezradności wobec doznanej krzywdy, a perspektywa rozwiązania kryzysowej sytuacji i doznania ulgi jest odległa. Policja zabezpieczyła dowody, lekarz opatrzył obrażenia, prokurator przygotowuje sprawę, a jednak osacza Cię poczucie bezsilności, przekonanie, że możliwości radzenia sobie z problemem wyczerpały się. Tak nie musi być! Jest takie miejsce, gdzie specjaliści pomogą Ci rozprawić się z konsekwencjami doznanej krzywdy. Przychodząc tam, możesz oczekiwać bezpłatnej pomocy i wieloaspektowego wsparcia w kryzysowej sytuacji, w jakiej się znalazłeś. Za pokrzywdzonego możesz być uznawany nie tylko Ty, ale także Twoi bliscy, np. współmałżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie, wnuki, konkubina, konkubent, którzy w wyniku przestępstwa ponieśli szkodzę. Również przedstawiciel lub opiekun małoletniego pokrzywdzonego, całkowicie albo częściowo ubezwłasnowolnionego lub nieporadnego może wykonywać jego prawa i w jego imieniu ubiegać się o wsparcie. Kiedy zgłosić się po pomoc? W dowolnym momencie – jeśli tylko ty lub bliska Ci osoba zostaliście pokrzywdzeni w wyniku przestępstwa. Może to być przestępstwo:

  • przeciwko mieniu – np. kradzież, przywłaszczenie, zniszczenie, oszustwo
  • przeciwko rodzinie i opiece – np. znęcanie się, niepłacenie alimentów, porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie
  • przeciwko wolności – np. pogróżki, stalking (uporczywe nękanie), handel ludźmi, uwięzienie
  • przeciwko życiu i zdrowiu – np. uszkodzenie ciała, zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, bójka lub pobicie • seksualne – np. gwałt, kazirodztwo, zachowania seksualne z udziałem osoby niepełnoletniej, molestowanie seksualne
  • przemoc domowa – np. fizyczna, w tym bicie, popychanie, zmuszanie do kontaktów seksualnych, głodzenie
  • przemoc psychiczna, w tym wyzywanie, wszczynanie awantur, szantaż, wymuszanie określonych zachowań, więzienie w zamkniętym pomieszczeniu
  • wypadki komunikacyjne – na przykład wypadek drogowy lub katastrofa komunikacyjna.

Jaką pomoc możesz uzyskać?

Pomoc prawną (bezpłatne porady, konsultacje, pomoc w mediacjach): w ramach spotkań indywidualnych dowiesz się o możliwości działania prawnego oraz o przysługujących Ci prawach. Nasi prawnicy pomogą Ci w zrozumieniu zawiłości przepisów oraz korespondencji otrzymanych z policji, prokuratury czy sądu. Dowiesz się, jakie pisma należy sporządzić, uzyskasz pomoc w ich zredagowaniu. Jeśli nie znasz języka polskiego, otrzymasz wsparcie tłumacza, a w przypadku osoby niesłyszącej lub słabo słyszącej pomoc tłumacza języka. migowego. Pomoc psychologiczną – psychoterapeutyczną – psychiatryczną: Dzięki licznej i wysoko specjalistycznej kadrze, niemal natychmiast świadczone jest wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne i psychiatryczne (bez względu na dochody osoby pokrzywdzonej) w formie porad, interwencji kryzysowej, psychoterapii i specjalistycznych konsultacji medycznych. Podczas regularnych spotkaniach z psychoterapeutą lepiej zrozumiesz siebie, swoje emocje i swój sposób myślenia. Znajdziesz rozwiązania dla Twoich problemów psychologicznych i osobistych. Poprzez lepsze zrozumienie siebie, nauczysz się samokontroli, usprawnisz swoje relacje z bliskimi, wytyczysz cele życiowe, których osiąganie łączy się z satysfakcją i z poczuciem wpływu na własne życie. Zdarza się, że osoby pokrzywdzone przestępstwem dodatkowo ulegają wtórnej wiktymizacji (ponownemu krzywdzeniu) ze strony innych osób (rodziny, bliskich, sąsiadów, pracowników instytucji odpowiedzialnych za pomoc osobie pokrzywdzonej i wymiaru sprawiedliwości). Psychoterapia ma zniwelować skutki wtórnej wiktymizacji, pomóc w odzyskaniu równowagi i powrocie do samodzielności i normalnego funkcjonowania, jak również wesprzeć pokrzywdzonych w tym, by skuteczniej wymagali poszanowania swoich praw przed właściwymi instytucjami. Pomoc materialną: Jeśli w wyniku przestępstwa Ty lub bliska Ci osoba nie macie gdzie mieszkać, gdy zostałeś pozbawiony środków na utrzymanie, leczenie albo na naukę, możesz uzyskać u nas pomoc finansową w pokryciu kosztów:

• pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia

• finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych, za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu

• usługa dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa

• zakupu żywności lub pokrycia kosztów zakupu artykułów żywnościowych poprzez żywnościowe bony płatnicze, którymi można się posłużyć w sklepach wszystkich dużych sieci handlowych w Polsce i w wielu innych mniejszych placówkach handlowych

• zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

• pokrycie kosztów zakupu lub wyposażenia sprzętu medycznego, ortopedycznego, porad lekarzy specjalistów dla osób nieubezpieczonych lub tych, które wyczerpały pomoc z NFZ w ramach tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych – uszczerbek na zdrowiu musi być skutkiem przestępstwa. Pokrycie kosztów zakupu leków, kosztów rehabilitacji (uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa.

• pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych

• pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy dla dzieci w wieku do lat 3

• organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

• przejazdów komunikacją publiczną lub innego transportu – jeśli podróże są związane z uzyskaniem pomocy z Funduszu Pomożemy Ci rozwiązać problemy, tylko zdecyduj się wyjść na zewnątrz, nie zamykaj się w swoim cierpieniu Pomoc doradców zawodowych.