Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego

Celem naszego Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego jest przede wszystkim rozwój bezpłatnych usług społecznych, wsparcie osób i grup zagrożonych wykluczeniem. Sprzyjanie rozwojowi regionu. Wspieranie inicjatyw jego mieszkańców. Chcemy, aby działania te wyłaniały się z inicjatywy oddolnej i integrowały naszą społeczność wokół wspólnych celów.

Stowarzyszenie powstało w 2016 roku. Powołały je do życia osoby, które od lat w swojej pracy spotykają się z potrzebami innych, z trudnościami, barierami, które nie pozwalają na godne i spokojne funkcjonowanie. Stowarzyszenie ma być odpowiedzią na różne społeczne problemy i bolączki. Zarówno indywidualne jaki i grupowe, czy lokalne. Kadra jaką dysponujemy składa się z dynamicznych i wykształconych ludzi, którzy ciągle pogłębiają swoją wiedzę. Wśród członków Stowarzyszenia Grono znajduje się wielu specjalistów, którzy chcą wychodzić poza swoją pracę zawodową i z pasją otwierać się na społeczność lokalną.

Są to psychologowie, psychoterapeuci, prawnicy, lekarze, ekonomiści, dziennikarze, terapeuci zajęciowi,  logopedzi. Dzięki takiemu zespołowi do wszystkich problemów i tematów możemy podchodzić interdyscyplinarnie. Bardzo bliskie są nam pojęcia: tolerancja, szacunek, odpowiedzialność i świadomość.

W ramach działań Stowarzyszenia realizujemy:

  • Różnorodne społeczne projekty  współfinansowane ze środków własnych Stowarzyszenia, unijnych i rządowych. Projekty adresowane do różnych grup społecznych.
  • Nieustanie  prowadzimy szkolenia i warsztaty z dziedzin : prawa, psychologii, ekonomii społecznej.
  • Realizujemy usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne.
  • Nawiązujemy kontakty, współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się tą samą bądź podobną problematyką.

Cele szczegółowe Stowarzyszenia to:

  • Działalność wspomagająca rozwój bezpłatnych usług społecznych odnoszących się do zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Działania na rzecz wzmocnienia spójności społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
  • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji.
  • Wsparcie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Aktualności

Jeżeli: nie czujesz się bezpiecznie w związku małżeńskim lub partnerskim…

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 22…

Statut Stowarzyszenia

Organizacja pozarządowa działająca na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „GRONO”, w dalszych postanowieniach statutu zwana „Stowarzyszeniem”.

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „GRONO”, z wyjątkiem dokumentów urzędowych.

Nasi partnerzy

Mapka dojazdowa